Secretary Generals of Nepal Olympic Committee

Mohan Raj Joshi

(1962-1967)

Kamal Thapa

(1984-1988)

Digamber Suwal

(1988-1989)

Raghu Raj Onta

(1990-1991)

Dinesh Koirala

(1991-1992)

Subarna Bdr. Chhetri

(1992-1993)

Raj Bahadur Singh

(1992-1993)

Shyam Bdr. K.C.

(1995-1995)

Dhruba Bdr. Pradhan

(1995-2006)

Jeevan Ram Shrestha

(2006-2015)

Lama Tendi Sherpa

(2015 - 2019)

Nilendra Raj Shrestha

(2019- Current)