Nepal Athletics Association

 

 

 

 Rajeev Bikram Shah
President

Sunil Rajbanshi
Secretary General

 

President
Rajeev Bikram Shah
Vice President
Sanjib Tuladhar
Sushil Narsingh Rana
Secretary General
Sunil Rajbanshi
Treasurer
Prabhakar Pandey
Secretary
Radha Krishna Bista
Members
Chandra Giri
Dhanbir Choudhary
Padma Choudhary
Tejendra Thapa
Bikram Jung Thapa
Kumar Shrestha
Bilbhadhur Bam
Rohit Bhattarai
Santosh Shrestha
Janak Rawal
Email. nepalathletics@nocnepal.org.np